Покана към преподавателите, студентите и служителите на СУ

Уважаеми колеги,

Ние имаме намерение да помогнем на нашата Алма Матер да получи такава структура на университетската икономика, каквато имат водещите университети в страните, в които университетите не получават достатъчно държавна подкрепа.

За тази цел каним всички, които имат идеи за стопански инициативи, да ги заявят, а ние ще се опитаме да помогнем за тяхната реализация.

За контакт със ССИ: su.activity at gmail.com

Инициативи 2011

1. Сайт на Фондация “Свети Климент Охридски”

2. Alumni Office

3. Сувенир ЕООД

4. Lingua Center

5. Продуцентско студио

6. Проектен център

Състав на ССИ

Байко Байков – Геолого-географски факултет

Димитър Биров – Факултет по математика и информатика

Живко Георгиев – Философски факултет

Ивайло Найденов – Богословски факултет

Иван Колев  – Философски факултет – Председател на ССИ

Моис Файон – Философски факултет

Стефан Попов – Философски факултет

Тодор Ялъмов – Стопански факултет

Християн Таков – Юридически факултет

Правилник

Правилник за устройството и дейността на

Съвета за стопански инициативи на СУ

Този правилник се приема на основание на чл. 26, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с Решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ т.6, Протокол № 7/22.12.2010.

Наименование и статут

1. Съветът за стопански инициативи е помощно-консултативен орган, създаден с Решение на АС от 22.12.2010 г.

Седалище

2. Седалище на Съвета за стопански инициативи е сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15

Предмет на дейност

3. Съветът за стопански инициативи подпомага стопанското управление и стопанската дейност на СУ.

Дейност и функции

4. Съветът за стопански инициативи:

 • подпомага ръководството на СУ при формирането на стопанска политика на СУ;
 • извършва анализи на стопанската дейност на СУ;
 • прави предложения за подобряване стопанската ефективност на СУ като цяло и на звена на СУ;
 • анализира опита на водещи университети в стопанската им дейност;
 • иницира нови дейности със стопански характер;
 • инициира и подпомага конституирането на икономически субекти на СУ;
 • извършва наблюдение и оценка на стопанската дейност на икономическите субекти на СУ;
 • организира университетски форуми и събития, които имат за цел да подпомагат стопанската дейност на СУ;
 • подпомага контактите на СУ с партньори от бизнеса и неправителствения сектор.

Състав и структура

5. Съветът за стопански инициативи се състои от 9 члена.

6. Членове на Съвета за стопански инициативи могат да бъдат редовни и хонорувани преподаватели в СУ с опит в управление на търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел.

7. Съставът на Съвета за стопански инициативи се утвърждава от Академическия съвет по предложение на Ректора.

Управление

8. Съветът за стопански инициативи е колегиален орган.

 • Мандатът на членовете на Съвета за стопански инициативи е 2-годишен;
 • Участието в Съвета за стопански инициативи е ограничено до три последователни мандата.

9. Съветът за стопански инициативи избира свои представители за участие в заседания, инициативи и дейности на СУ.

10. Решенията на Съвета за стопански инициативи се вземат с обикновено мнозинство.

Финансиране

11. Съветът за стопански инициативи се финансира от извънбюджетни средства на СУ „Св. Климент Охридски” целево за реализацията на конкретни проекти.

Начин на изразходване на средствата

12. Съветът за стопански инициативи има самостоятелна партида в банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”, на която могат да бъдат привеждани дарения за осъществяване на неговата дейност, определена от този правилник.

Контрол

13. Съветът за стопански инициативи се отчита пред Академическия съвет и пред Ректора на СУ за извършената дейност чрез тримесечни, шестмесечни и годишни доклади.