Правилник

Правилник за устройството и дейността на

Съвета за стопански инициативи на СУ

Този правилник се приема на основание на чл. 26, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с Решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ т.6, Протокол № 7/22.12.2010.

Наименование и статут

1. Съветът за стопански инициативи е помощно-консултативен орган, създаден с Решение на АС от 22.12.2010 г.

Седалище

2. Седалище на Съвета за стопански инициативи е сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15

Предмет на дейност

3. Съветът за стопански инициативи подпомага стопанското управление и стопанската дейност на СУ.

Дейност и функции

4. Съветът за стопански инициативи:

 • подпомага ръководството на СУ при формирането на стопанска политика на СУ;
 • извършва анализи на стопанската дейност на СУ;
 • прави предложения за подобряване стопанската ефективност на СУ като цяло и на звена на СУ;
 • анализира опита на водещи университети в стопанската им дейност;
 • иницира нови дейности със стопански характер;
 • инициира и подпомага конституирането на икономически субекти на СУ;
 • извършва наблюдение и оценка на стопанската дейност на икономическите субекти на СУ;
 • организира университетски форуми и събития, които имат за цел да подпомагат стопанската дейност на СУ;
 • подпомага контактите на СУ с партньори от бизнеса и неправителствения сектор.

Състав и структура

5. Съветът за стопански инициативи се състои от 9 члена.

6. Членове на Съвета за стопански инициативи могат да бъдат редовни и хонорувани преподаватели в СУ с опит в управление на търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел.

7. Съставът на Съвета за стопански инициативи се утвърждава от Академическия съвет по предложение на Ректора.

Управление

8. Съветът за стопански инициативи е колегиален орган.

 • Мандатът на членовете на Съвета за стопански инициативи е 2-годишен;
 • Участието в Съвета за стопански инициативи е ограничено до три последователни мандата.

9. Съветът за стопански инициативи избира свои представители за участие в заседания, инициативи и дейности на СУ.

10. Решенията на Съвета за стопански инициативи се вземат с обикновено мнозинство.

Финансиране

11. Съветът за стопански инициативи се финансира от извънбюджетни средства на СУ „Св. Климент Охридски” целево за реализацията на конкретни проекти.

Начин на изразходване на средствата

12. Съветът за стопански инициативи има самостоятелна партида в банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”, на която могат да бъдат привеждани дарения за осъществяване на неговата дейност, определена от този правилник.

Контрол

13. Съветът за стопански инициативи се отчита пред Академическия съвет и пред Ректора на СУ за извършената дейност чрез тримесечни, шестмесечни и годишни доклади.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: